මින්ගොඩ සයිබර් පුරවරයට පැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

ඊ නගර සංකල්පය යටතේ බිහිවුන තවත් එක් වෙබ් අඩවියක් ලෙස සයිබර් අවකාශයට එක් වු මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට මිනුවන්ගොඩ පිළිබද සියළු තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවියෙන් නිවසේ සිටම ඔබ හට ලබා ගත හැකි සුවිශේෂි හැකියාව ඔබ වෙත ඇත. අප විසින්ම ගවේෂණය කොට ඉතිහාස කරුනු ඇතුලත් කර ඇති අතර මිනුවන්ගොඩ පිලිබද කටවහරේ ඉතිරිව පවතින ඓතිහාසික වටිනාකම ඉදිරි පරම්පරාවට ආරක්ශා කරදිම අපගේ පරම වගකිම හා මුඛ්ය පරමාර්ථය වන්නෙය.

මිනුවන්ගොඩ සිටි වෙබ් අඩවිය තුලින් මිනුවන්ගොඩ ප්රmදේශයේ ඇති ඓතිහාසික, සංස්කෘතික, දේශපාලනික, ව්යාිපාරික, රාජ්යa ආයතන ඇතුළු සියළුම තොරතුරු ලබා ගැනිමට හැකියාව ඔබට ඇත.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට
  • මිනුවන්ගොඩ පිලිබද හසල දැනුමක් ලබා ගැනිමට හැකි විම.
  • පාසල් සිසුන් හට අවශ්යි තොරතුරු අන්තර්ගත විම.
  • මිනුවන්ගොඩ ප්රිදේශය තොරතුරු තාක්ෂණය අතින් ඉහලම ප්ර දේශයක් බවට පත් කිරිම.
  • දිනෙන් දින මැකී යන අපගේ ඉතිහාසය අනාගත පරපුර වෙත ඉතාමත් ආදරයෙන් දායාද කරදිම.

වෙබ් අඩවිය පිළිබද තොරතුරු
මෙම වෙබ් අඩවිය පිලිබද තොරතුරු, උපුටා ගැනිම් සදහා වු ආයතනමය නීති රීති පිළිබද දැන ගැනිම සදහා මෙම පිටුවට පිවිසෙන්න.

ඔබගේ අදහස්
මෙම වෙබ් අඩවිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් අප වෙත යොමු කරන්න. minuwangodainfo@gmail.com