මිනුවන්ගොඩ යනු

 

මිනුවන්ගොඩ යනු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කටය අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 13න් එකකි. මෙහි විශාලත්වය වර්ග කිලෝමීටර්139.2කි. එය අක්කර 34388කි. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ගම් 224 ක් සහ ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාශ 121 කින් සමන්විත වේ. මෙහි ජනගහණය දළ වශයෙන් 177320 පමණ වන අතර, ස්ත්‍රි ජනගහණය 85256කි. පුරුෂ ජනගහණය 92064කි. නිවාස සංඛ්‍යාව 37171කි. මෙහි ජන ඝණත්වය 1166කි. ප්‍රදේශයේ පාසල් සංඛ්‍යාව 52කි. (මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට අයත් පාසල් 159කි). ආගමික ස්ථාන වශයෙන් පන්සල් 87ක්, මෙතෝදිස්ත හා කතෝලික දේවස්ථාන 15ක් හා මුස්ලිම් දේවස්ථාන 03ක් ප්‍රදේශයේ දැකිය හැකිය.

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල ජනගහණය දැක්වෙන අයුරු.
  • සිංහල - 170175
  • ශ්‍රීලංකා දෙමළ - 826
  • ඉන්දීය දෙමළ - 2094
  • ශ්‍රීලංකා යෝනක - 3700
  • බර්ගර් - 240
  • මැලේ - 207
  • චෙට්ටි - 11
  • වෙනත් - 67

මිනුවන්ගොඩ පිහිටීම

වර්ග කිලෝමීටර් 139.2ක් වූ වර්ග ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්යකයේ සිට උතුරට බරව බටහිර සිට නැගෙනහිරට සැතපුම් 88ක්ද උතුරේ සිට දකුණට සැතපුම් 68ක්ද විහිදෙන පරාසයක පිහිටා තිබේ. මෙම ප්‍රදේශයේ උතුරින් දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද, බටහිරින් කටාන ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශයද, දකුණින් ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයද, නැගෙනහිරින් අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයටද මායිම්ව ඇත.

 
 
 
 

ish¨u ysñlï wejßks äfhdka fõí wdh;kh i;=h' Wmqgd .eksula isÿlrhs kï ,sÅ; wjirhla ,nd .; hq;=h'